Στα 300 ευρώ ανά χοιρομητέρα δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου θα χορηγηθούν σε χοιροτρόφους προκειμένου να ανταπεξέλθουν της οικονομικής κρίσης,

Δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου θα χορηγηθούν σε χοιροτρόφους προκειμένου να ανταπεξέλθουν της οικονομικής κρίσης, τα οποία ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ και θα προσδιορίζονται προς 300 ευρώ ανά χοιρομητέρα. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών το σύνολο των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 30.000.000 ευρώ. Τα παραπάνω περιέχονται στην με αριθμό 2/39254/0025 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2217/Β/4-10-2011 και αναλυτικότερα αναφέρει τα εξής: 1) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε χοιροτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας...