ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΣΠΑ..

ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & ΚαινοτομίαΕΠΑΝΕΚ ), στο πλαίσιο της ΕΣΠΑ 2014-2020 , αξιοποιούμε την πολύχρονη εμπειρία μας στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ . Καλύπτετε συνολικά τις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας.
Η Δράση  Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Picture
Στόχος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων , επενδύοντας στην αναβάθμιση των παραγωγικών τους εξοπλισμών και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 
 1. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019 και παραμένει ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού.
 2. Προϋπολογισμός Από  20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ
 3. Επιδότηση  50% έως 65%
Λιανική και Χονδρική Εμπορία, Αγροτροφία / Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Μεταφορές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών, κατασκευή-συναρμολόγηση Η / Υ κτλ) .
ONLINE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επιχειρηματικότητα  Εμπορία-Εστίαση-Εκπαίδευση
Picture
 • Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019 Λήξη Υποβολών: 09 Μαΐου 2019
 • Προϋπολογισμός από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ
 • Επιδότηση  50% 
Για Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2014. 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται: 
 • Στη εστίαση
 • Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, κοινωνικής μέριμνας
 • Στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο
με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.
ONLINE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
Picture
 • καταληκτική ημερομηνία :31.10.2023 εκτός αν το διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντλήθηκε προηγουμένως.
 • Προϋπολογισμός από 10.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ
 • Επιδότηση  40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι ανεκτή
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.
Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται με την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
ONLINE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γενική Επιχειρηματικότητα Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Picture
 1. Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 27/12/2018 Λήξη31/05/2019.  
 2. Προϋπολογισμός α πο  50.000 ΕΥΡΩ  έως 5 εκ. Ευρώ,
 3. Επιδότηση   έως 55%