Περί ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων ετήσιων υποχρεωτικών δαπανώνΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Αριθ.Αποφ 48 / 2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 16/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Φαρκαδονας
ΘΕΜΑ: Περί ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων ετήσιων υποχρεωτικών δαπανών-.
Στην Φαρκαδόνα σήμερα, την 14 Μαίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μεσημβρινή στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαρκαδονας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, ύστερα από την 6.690/10-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΧΑΛΒΑΝΤΖΑΣ ΚΙΜΩΝ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Καταραχιά Γεώργιο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διατάξεως είπε τα εξής:
Πρέπει να προβούμε στην ανάληψη και διάθεση πίστωσης των παρακάτω ΚΑ του
ισχύοντα προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 ήτοι¨
ΚΑ ΠΟΣΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
20-6211     15.000,00€     Αντίτιμο Ηλεκτρικού ρεύματος για φωτ/μό οδών πλ.
00-6737.000      30.000,00€     Χρημ/ση Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου
10-6737.002        3.000,00€     Προμήθεια ανταλ/κών & Ελαστικών διοικ. Αυτ/των
20-6672.001       35.000,00€     Προμήθεια Ελαστικών & Αντ/κών μηχ/των
30-6672.002        20.000,00€     Προμήθεια Ελαστικών & αντ/κών μηχ/των
35-6672          8.000,00€      Ανταλ/κά μηχ/των & εργαλείων πρασίνου
00-6516            211.442,76€     Τοκοχρεολύσια δανείων εσωτερικού
10-6271,002      5.000,00€       Ύδρευση Δημοτικών κτιρίων
35-6272.001      15.000,00€       Τέλη άρδευσης πάρκων πλατειών κλπ
10-6321.001       2.000,00€      Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των
20-6322.000      3.000,00€       Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των
30-6322.000        2.500,00€     Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών & μηχ/των έργων
00-6331.004       6.500,00€        Παράβολα ΚΤΕΟ
00-6451.002        3.000,00€       Συνδρομές σε εφ/δες & περ/κά & λοιπ.ηλετρ.