Απόρριψη προσφυγής και ακύρωση της αριθμ. 38/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ του Δήμου Φαρκαδόνας, αναφορικά με το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Φαρκαδόνας».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 27 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2727/174734
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
*****
Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 30
Ταχ. Κωδ. : 42100
Πληροφορ. : Σ. Μπουρλής
Τηλέφωνο : 24310-28685
FAX : 24310-76081
e-mail: sotirios.bourlis@apdthest.gov.gr
ΘΕΜΑ: Απόρριψη προσφυγής και ακύρωση της αριθμ. 38/2012 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑ του Δήμου Φαρκαδόνας, αναφορικά με το πρακτικό ΙΙ της
επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Φαρκαδόνας».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) και ειδικότερα αυτές
των άρθρων 225 παρ. 1 (όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 10 παρ. 5
του Ν. 4071/2012), 227 παρ. 1α και 238 παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι:
«Άρθρο 225, 1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών
αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων,
υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων, ……. Ειδικά,
σε ότι αφορά τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον
προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν: α) την ψήφιση του
προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε
τροποποίησή τους, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων, γ) την επιβάρυνση των
ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα και δ) τις μελέτες, τα έργα και τις
προμήθειες. ……. Άρθρο 227, 1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των
περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για
λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
ΑΔΑ: Β4ΘΔΟΡ10-ΩΧΜ
γνώση αυτής…..Άρθρο 238, 1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227
του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ., οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των
περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, …».
2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄) και ειδικότερα αυτές του άρθρου 24, σύμφωνα με τις
οποίες ορίζεται ότι: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
ΟΤΑ η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα
Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας».
6. Την αριθμ. 38/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ του Δήμου
Φαρκαδόνας, αναφορικά με τη λήψη απόφασης επί του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής
διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ.
Φαρκαδόνας».
7. Την από 23-8-2012 προσφυγή των κ. Ζαφείρη Ευαγγέλου και Γεωργολοπούλου Ιωάννη,
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ του Δήμου Φαρκαδόνας, κατά της αριθμ.
38/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Επιχείρησης.
Σ Κ ΕΦ Θ Ε Ν Τ Ε Σ
 Επειδή η αριθμ. 38/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ του Δήμου
Φαρκαδόνας, εκδόθηκε στις 30-7-2012, οι δε προσφεύγοντες έλαβαν γνώση αυτής από
φωτοαντίγραφο που τους δόθηκε από την Υπηρεσία μας στις 23-8-2012, καθώς σύμφωνα
με τους ισχυρισμούς τους, δεν τους δόθηκε η εν λόγω απόφαση από τον αρμόδιο φορέα
παρά τις συνεχείς οχλήσεις τους, η δε από 23-8-2012 προσφυγή τους κατά της
κρινόμενης απόφασης, περιήλθε και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας αυθημερόν,
δηλαδή εντός της χρονικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α του Ν. 3852/2010.
ΑΔΑ: Β4ΘΔΟΡ10-ΩΧΜ
 Επειδή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α του Ν.
3852/2010 ορίζεται ρητά ότι μόνο όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στο
Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να προσβάλλει τις
αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών και των Συνδέσμων για λόγους
νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
γνώση αυτής.
 Επειδή σύμφωνα με το αριθμ. 7666/7-2-2007 έγγραφο (εγκύκλιος 11) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση του παραδεκτού
της προσφυγής, πρέπει δε να είναι προσωπικό, άμεσο (να συνδέει δηλαδή απευθείας τον
προσφεύγοντα με την βλάβη που υφίσταται από την προσβαλλόμενη πράξη) και ενεστώς
(τόσο κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, όσο και κατά το χρόνο άσκησης της
προσφυγής, καθώς και κατά το χρόνο εξέτασης αυτής), η δε εκ της προσβαλλομένης
πράξης βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη. Επομένως οι
προσφεύγοντες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις κατά την έννοια των διαλαμβανομένων
στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω τεκμαίρεται μεν το εμπρόθεσμο της προσφυγής, όχι
όμως και το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων. Περαιτέρω και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α του Ν. 3852/2010, δεν προκύπτει η δυνατότητα
προσφυγής για λόγους νομιμότητας κατά των αποφάσεων των μονομελών και
συλλογικών οργάνων, καθώς αυτή αφορά στους Δήμους, στις Περιφέρειες, τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τους και τους Συνδέσμους και όχι στις Επιχειρήσεις τους.
 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 4 παρ. 6 του Ν. 3886/2010
ορίζεται ότι: «1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της
σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των
Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, με τις οποίες οι εν
λόγω Οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη. …… 6. Σε διαφορές διεπόμενες
από τον παρόντα νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή
εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων
διαγωνισμών».
 Επειδή σύμφωνα με το αριθμ. 54601+54576/4-1-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., τα κατώτατα
όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών στο πεδίο εφαρμογής
της αριθμ. 2004/18/ΕΚ (L 134) Οδηγίας, που αφορά στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και
στους λοιπούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι τα 200.000,00 € χωρίς τον
αναλογούντα ΦΠΑ.
ΑΔΑ: Β4ΘΔΟΡ10-ΩΧΜ
 Επειδή σύμφωνα με το αριθμ. Δ17γ/10/200/ΦΝ 458/6-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων (εγκύκλιος Ε.23), που εκδόθηκε σχετικά με την
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3886/2010 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1, 2 και
5 ορίζεται ότι: «1. Ο Ν 3886/2010 ισχύει από τη δημοσίευσή του (30-9-2010), στις
συμβάσεις που υπάγονται, λόγω προϋπολογιζόμενης δαπάνης, στις Οδηγίες 2004/17 και
2004/18. Συγκεκριμένα, εφόσον η βλαπτική πράξη εκδόθηκε, ή η βλαπτική παράλειψη
συντελέστηκε, μετά την ημερομηνία αυτή, ισχύουν οι διατάξεις του νέου νόμου (άρθρο 11
σε συνδυασμό με 13). Οι διαφωνίες που γεννήθηκαν νωρίτερα κρίνονται με βάση τις
διατάξεις των Ν 2522/1997 ή Ν 2854/2000 (αν πρόκειται περί εξαιρούμενου φορέα που
υπάγεται στην Οδηγία 2004/17 και το ΠΔ 59/2007). 2. Ο νέος νόμος εφαρμόζεται ακόμα
και στις περιπτώσεις που στην προκήρυξη συγκεκριμένης σύμβασης αναφέρεται ως
εφαρμοζόμενος ο Ν 2522/1997, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, κατά την οποία
η παροχή δικαστικής προστασίας κρίνεται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μη
εφαρμοζόμενων τυχόν αντίθετων όρων της προκήρυξης. Κατά συνέπεια, παρότι οι
αναθέτουσες αρχές οφείλουν να τροποποιήσουν εφεξής τις διατάξεις των προτύπων
προκηρύξεων που αναφέρονται σε εφαρμογή του Ν. 2522/1997 ή αντίστοιχα του Ν.
2854/2000, η μη συμμόρφωσή τους δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του Ν
3886/2010 …… 5. Υπογραμμίζεται εξάλλου, ότι με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 4
καταργήθηκαν διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων που
τυχόν προβλέπονται στις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
μεταξύ των προσφυγών που καταργούνται περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο
76 παρ. 18 του Ν. 3669/2008 καθώς και αυτές των άρθρων 150 (ήδη άρθρο 227 του Ν.
3852/2010) και 151 του Ν. 3463/2006, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση
του νόμου 3886/2010, …..».
 Επειδή στην προκειμένη περίπτωση που σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης η
προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 491.029,75 € χωρίς τον αναλογούντα
ΦΠΑ και επομένως τυγχάνουν εφαρμογής οι ανωτέρω σχετικές διατάξεις του Ν.
3886/2010, δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της αριθμ. 38/2012 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ του Δήμου Φαρκαδόνας, αλλά να ασκηθούν τα
διοικητικά και ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 και 10 του Ν. 3316/2005
προβλέπεται ότι: «9. Κατά του πρακτικού ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών
προσφορών υποβάλλονται ενστάσεις στον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη
Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν γίνει δεκτή ένσταση για το
νομότυπο της τεχνικής προσφοράς διαγωνιζομένου, η Προϊσταμένη Αρχή διαμορφώνει
αναλόγως το πρακτικό. Αν η ένσταση αφορά στη βαθμολόγηση, το πρακτικό αναπέμπεται
στην Επιτροπή Διαγωνισμού με αναλυτικές παρατηρήσεις της Προϊσταμένης Αρχής
ΑΔΑ: Β4ΘΔΟΡ10-ΩΧΜ
σχετικά με τις πλημμέλειες της βαθμολόγησης, η οποία τις λαμβάνει υπόψη και το
διαμορφώνει αναλόγως. 10. Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών
προσφορών, τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή διαδικασία, σε δημόσια συνεδρίαση
της Επιτροπής Διαγωνισμού που γνωστοποιείται εγγράφως στους υποψήφιους προ πέντε
(5) ημερών, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόμενο
τους στο πρακτικό».
 Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4β και 5 της διακήρυξης του διαγωνισμού
προβλέπεται ότι: «4.5β……Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση για το νομότυπο της
τεχνικής προσφοράς διαγωνιζομένου, η Προϊσταμένη Αρχή διαμορφώνει ανάλογα το
πρακτικό ΙΙ. Αν ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθμολογίας, η Π.Α. αναπέμπει το
πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή, με συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τις πλημμέλειες της
βαθμολόγησης. Η Επιτροπή αναβαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσοντας νέο
(διορθωτικό – συμπληρωματικό) Πρακτικό, αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις. 4.5
Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή καλεί
εγγράφως σε δημόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζομένους, που οι τεχνικές τους προσφορές
κρίθηκαν παραδεκτές …..».
 Επειδή η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που δεσμεύει τόσο την Αρχή που
διενεργεί το διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζομένους, επιβάλλεται δε να προσδιορίζεται
επακριβώς σ΄ αυτή η διαδικασία ανάθεσης, τα προς συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς,
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Κατόπιν αυτών, αλλά και των αρχών της ισότητας, της
τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που
διέπουν τη διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων κατά το πνεύμα τόσο της
κοινοτικής όσο και της εθνικής νομοθεσίας, η Αρχή που διεξάγει τη δημοπρασία, δεν
μπορεί να παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη στη διακήρυξη διαδικασία εξέτασης των
προσφορών.
 Επειδή στην προκειμένη περίπτωση μετά την αναπομπή του πρακτικού ΙΙ στην επιτροπή
διαγωνισμού μαζί με τις παρατηρήσεις του από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την
αριθμ. 36/2012 απόφασή του, προκειμένου αυτή να το διαμορφώσει ανάλογα και την νέου
επανυποβολή του πρακτικού ΙΙ από την επιτροπή διαγωνισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο,
με την κρινόμενη απόφασή του προβαίνει στην αναδιαμόρφωση και οριστικοποίηση του
πρακτικού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005. Όμως στην
περίπτωση αυτή η δημοπρασία διεξήχθη με το άρθρο 7 (Ανάθεση οριστικής μελέτης ή
άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών) του νόμου αυτού και όχι με διατάξεις του
άρθρου 6 (Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη).
Επομένως ελλείψει ρητής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η επαναβαθμολόγηση και
οριστικοποίηση του πρακτικού ΙΙ, όπως έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έσφαλε
ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 6 και 10, όπου προβλέπεται η
ΑΔΑ: Β4ΘΔΟΡ10-ΩΧΜ
δυνατότητα αυτή της Προϊσταμένης Αρχής και την εφαρμογή τους και στην περίπτωση
διεξαγωγής δημοπρασίας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.
 Επειδή ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί έλεγχο νομιμότητας
και όχι σκοπιμότητας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 225, 226 και 227 του Ν. 3852/2010.
Για τους λόγους αυτούς.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
α) Απορρίπτουμε την από 23-8-2012 προσφυγή των κ. Ζαφείρη Ευαγγέλου και
Γεωργολοπούλου Ιωάννη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ του Δήμου
Φαρκαδόνας, κατά της αριθμ. 38/2012 απόφασής του, αναφορικά με τη λήψη απόφασης επί
του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Φαρκαδόνας» και β) ακυρώνουμε την απόφαση αυτή, για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της απόφασης αυτής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010, ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει
προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.
3463/2006, που εδρεύει στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας (Σωκράτους 111 – Λάρισα).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΕΥΑ Δ. Φαρκαδόνας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Συστημένο)
2. κ. Ζαφείρη Ευάγγελο και
Γεωργολόπουλο Ιωάννη
(Δια της ΔΕΥΑΦ με
αποδεικτικό επίδοσης) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
3. Μέλη ΟΔΕ (με e-mail)
ΑΔΑ: Β4ΘΔΟΡ10-ΩΧΜ