Ακύρωση της αριθμ. 88/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας, αναφορικά με την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1 και 238 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει (ΦΕΚ 114 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ/τος 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄).
5. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β΄).
6. Την αριθμ. 88/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας,
αναφορικά με την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
"Καθαρισμός Αρδευτικών και Αποστραγγιστικών Καναλιών Δήμου Φαρκαδόνας".

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ακυρώνουμε την αριθμ. 88/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Φαρκαδόνας, αναφορικά με την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με
τίτλο: "Καθαρισμός Αρδευτικών και Αποστραγγιστικών Καναλιών Δήμου Φαρκαδόνας", για
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της απόφασης αυτής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010, ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει
προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.
3463/2006, που εδρεύει στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας (Σωκράτους 111 – Λάρισα).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Δήμο Φαρκαδόνας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Συστημένο)
2. Μέλη ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(με e-mail)
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ