Δικαιούχοι Επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 2011 (αφορά την Ενιαία Αίτηση 2010)Παρακαλούμε εισάγετε το Α.Φ.Μ σας προκειμένου να ενημερωθείτε για το κατά πόσο είστε δικαιούχος Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου 2011. Οι βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να κριθεί κάποιος δικαιούχος είναι οι εξής:
 Να έχει καταθέσει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για την προηγούμενη χρονιά (2010)
 Να εντοπίζεται μηχανογραφικά στο ηλεκτρονικό αρχείο του ΟΓΑ
 Να εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του ΟΓΑ ενεργός για το 2010
 Να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 & 7 της με αριθμ 233746/3996 /24-04-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄538/05-05-2003)   http://www.opekepe.gr/