Προσλαμβάνει 29 υδρονομείς
29 υδρονοµείς θα προσλάβει ο Δήμος Παλαμά για την αρδευτική περίοδο (15/4 έως 15/9) με τις αιτήσεις να υποβάλλονται στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Παλαµά από ώρες 08.30 – 14.00.
Εναρξη ημερομηνίας υπoβoλής είναι η ∆ευτέρα 20 Μαρτίου και ολoκληρώνονται την Τρίτη 28 Μαρτίου.
Οι υδρονομείς θα απασχοληθούν στις ακόλουθες περιοχές:
Για το αγρόκτηµα Παλαµά άτοµα οχτώ (8)
Για το αγρόκτηµα Βλοχού άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Γοργoβιτών άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Κοσκινά άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Συνoικισµού Ψαθοχώρας της Τ.Κ Κοσκινά άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Καλυβακίων άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Μάρκoυ άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Μεταµόρφωσης άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Προαστίου άτοµα δύο (2)
Για τα αγροκτήµατα Αγίας Τριάδας και Καλογριανών άτοµο ένα (1)
Για τα αγροκτήµατα Πεδινού και Μαραθέας άτοµα δυο (2)
Για το αγρόκτηµα Ιτέας άτοµα δύο (2)
Για το αγρόκτηµα Συκεώνας άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Αστρίτσας άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Φύλλου άτοµα δύο (2)
Για το αγρόκτηµα Αµπελώνας άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Ορφανών άτοµο ένα (1)
Για το αγρόκτηµα Πετρίνου άτοµο ένα (1)
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες παρέχονται στο δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου Παλαµά ∆ιεύθυνση Β. Παπακυρίτση 4, Τηλέφωνο 2444350123 και FAX 2444350117, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
www.thessalianews.gr...karditsalive.net