Χρηματοδότηση 10 εκατ. σε 61 δήμους για την ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 51.822,00 – Σε ποιους κατανέμονται τα ποσάΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ   ΝΟΜΟΥ   ΤΡΙΚΑΛΩΝ
301258 495639 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ    51.822,00

Με το ποσό των 10.251.920 ευρώ χρηματοδοτούνται 61 δήμοι της χώρας  στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων.
Ειδικότερα με απόφαση της υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης εντάσσονται 135 πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (10.251.920) στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 3573/08-12-2014 Πρόσκλησης με α/α 36_ΕΦΔ ΕΠΨΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», 
στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και στην Κατηγορία Πράξης 1305 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και Κωδικό Προτεραιότητας 13 – «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, κτλ.)».
Δείτε αναλυτικά ποιοι δήμοι και πόσο χρηματοδοτούνται ΕΔΩ