3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ, ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ


Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Συνολικά και όπως καταγράφει τοtrikalavoice.gr  θα προσληφθούν τρία (3) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Περιοχής Τρικάλων που εδρεύει στα Τρίκαλα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ οδός Τζουμαγιάς & Θεοδοσοπούλου Τ.Κ.42100 Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κυρίας Ντιντή Κων/νας. (τηλ. Επικοινωνίας:24310-20633).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/10/2014 έως και 24/10/2014
http://www.trikalavoice.gr/Δημοσίευση: Βασίλης Αλεξίου Στις