Θα μας αφήνουν 1500 ευρώ σε περίπτωση κατάσχεσης …


Το δικαίωμα κάθε πολίτη σε έναν ακατάσχετο λογαριασμό καθιερώνεται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο.
Συγκεκριμένα ισχύει για ποσό κατάθεσης μέχρι το ύψος των 1.500 ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών σε τραπεζικές συναλλαγές που είναι εξαιρετικής σημασίας για τη σύγχρονη καθημερινότητά τους,
καθώς διευκολύνει καθοριστικά τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή (διενέργεια συναλλαγών, πληρωμή λογαριασμών, εξοικονόμηση χρόνου, διαφύλαξη ενός ελάχιστου ποσού για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών).
Επίσης καθίσταται προαιρετική για τον οφειλέτη πριν την κατάθεση της αίτησης η επιδίωξη εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών.
Τα αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης δεν είναι ικανοποιητικά, εξαιτίας κυρίως της απροθυμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων να επεξεργαστούν κατά ουσιαστικό τρόπο τα σχετικά αιτήματα των οφειλετών. Η επιδίωξη της εξώδικης ρύθμισης καθίσταται έτσι τυπική, προκαλώντας αδικαιολόγητα επιβάρυνση και επιβράδυνση της διαδικασίας.
Η προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού ρυθμίζεται πλέον ως προαιρετική, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται και μετά την κατάθεση της αίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται η υπόθεση μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.
Ακόμα ορίζεται ότι η διαδικασία ρύθμισης της οφειλής ξεκινά με την κατάθεση της αίτησης και όχι με την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.
Επίσης το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει οφειλή στεγαστικού δανείου (προκειμένου να μην βγει σε πλειστηριασμό η κατοικία) σε διάστημα μέχρι 35 χρόνια, κατ’ εξαίρεση και εφόσον η προσωπική κατάσταση του οφειλέτη και η ανάγκη εξυπηρέτησης της οφειλής το δικαιολογούν. ,,,Πηγή:www.capital.gr