Εξώδικο Μάκη Ψωμιάδη στην WIND για τον … «αγαπούλα»

Ο Μάκης Ψωμιάδης αναφέρει στο εξώδικό του , ότι το τηλεοπτικό σποτ τον παρουσιάζει ως ένοχο εγκληματικών πράξεων, που αναζητεί “παραθυράκια” για να γλιτώσει και εκτός από την διακοπή της προβολής των διαφημίσεων, επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του, καθώς και για απόδοση του κέρδους που αποκόμισε η WIND χρησιμοποιώντας στοιχεία της προσωπικότητάς του…
Μάλιστα καλεί την εταιρία να στείλει στον πληρεξούσιο δικηγόρο του όλα τα οικονομικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει το εμπορικό κέρδος από την συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια προκειμένου να λάβει γνώση και να ασκήσει τις νόμιμες αξιώσεις του…