ΔΗΜΟΣΙΟ Επιδοτήσεις σε Δήμους για να δημιουργήσουν καταφύγια αδέσποτων.


Επιδοτήσεις σε Δήμους και Συνδέσμους Δήμων για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του ύψους, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν τρία υπουργεία
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και πληρωμής των δικαιούχων Δήμων ή Συνδέσμων Δήμων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των ενεργειών διαχείρισης δηλαδή της περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, αποθεραπείας, υιοθεσίας ή επανένταξης των αδέσποτων σκύλων κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση των ζώων αυτών. 
Επιλέξιμες δαπάνες νοούνται μόνο οι δαπάνες που δύνανται να ενισχυθούν οικονομικά και είναι οι ακόλουθες: 
- κατασκευή χώρων διαμονής και άσκησης ζώων
 - βελτίωση των ήδη υπαρχόντων χώρων διαμονής και άσκησης ζώων και συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις, 
- χώρος προσωπικού, - χώρος εξέτασης ζώων και διενέργειας κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, 
- εξοπλισμός των χώρων διενέργειας κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων, 
- χρηματοδότηση του κόστους των ενεργειών της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
- η δαπάνη σίτισης των φιλοξενούμενων αδέσποτων ζώων. 
Μη επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες που δεν μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση και ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
 - Αγορά οικοπέδου ή άλλου χώρου για την ίδρυση καταφυγίου. 
- Κόστος εκμίσθωσης χώρου ίδρυσης καταφυγίου.
 - Αγορά συστημάτων λογισμικών και εν γένει ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 - Αγορά μεταφορικών μέσων. 
- Μισθοδοσία υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κτηνιάτρου που διενεργεί τις κτηνιατρικές πράξεις ή επεμβάσεις. 
- Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υδροδοσίας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, καυσίμων, διοδίων. - Έξοδα υπηρεσιών φύλαξης και συντήρησης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Δήμου ή του Συνδέσμου Δήμων, που διατηρούνται αδέσποτα ζώα συντροφιάς ή περιθάλπονται αυτά, καθώς και εν γένει των υλικών συντήρησής τους.
 - Έξοδα συντήρησης, επισκευής ή ασφάλειας των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται καθώς και εν γένει των υλικών συντήρησής τους.
 - Έξοδα κάλυψης οργάνωσης εκδηλώσεων που άπτονται του έργου του Δήμου ή, Συνδέσμων Δήμων, γραφικής ύλης, περιφερειακών Η/Υ, ειδών ένδυσης. - Έξοδα για την αγορά λοιπού εξοπλισμού λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή του περιβάλλοντος χώρου π.χ. εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς, κηπουρικών εργασιών κ.λπ. Δικαιούχοι
 - προϋποθεσεις  α) Δήμοι, ή Σύνδεσμοι Δήμων, για την ίδρυση ή τη βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων. β) Δήμοι, ή Σύνδεσμοι Δήμων, ή/και σε συνεργασία με Φιλοζωικά Σωματεία με κατάλληλη υποδομή (σε πάγιες εγκαταστάσεις ή οχήματα μεταφοράς ζώων ή σε εμπειρία και ανθρώπινο δυναμικό), υλοποιούν ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιά α) Οι τεχνικές λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων των καταφυγίων και τα στοιχεία καταλληλότητας του χώρου πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 604/1977 Επιθυμητή είναι η ενδεχόμενη συνεργασία περισσότερων του ενός φορέων για ίδρυση κοινού καταφυγίου. 
β) Οι όροι υλοποίησης των επιμέρους στόχων του προγράμματος πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012
 Ο φορέας που θα ενισχυθεί για την ίδρυση ή την βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων ή για την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών διαχείρισης (της περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, κτηνιατρικής αποθεραπείας, υιοθεσίας ή επανένταξης των αδέσποτων σκύλων), πρέπει να έχει υλοποιήσει εκ των προτέρων εκείνες τις δραστηριότητες για τις οποίες θα ενισχυθεί οικονομικά. 
Οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων (ίδρυση ή τη βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων ή υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών διαχείρισης) πρέπει να έχουν συγκροτήσει την πενταμελή επιτροπή καθώς και την ειδική επιστημονική επιτροπή 
Οι φορείς λειτουργίας των καταφυγίων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των κτηνιάτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών και των κατά περίπτωση μικτών κλιμακίων ελέγχου, στις εγκαταστάσεις τους ή στους χώρους που διενεργούνται στειρώσεις ή άλλοι χειρισμοί διαχείρισης των ζώων, για οποιοδήποτε έλεγχο και να ακολουθούν τις υποδείξεις τους. Άρνηση ή οποιαδήποτε παρακώλυση του διενεργούμενου ελέγχου έχει συνέπεια την μη έγκριση ένταξης ή χρηματοδότησης του προγράμματος κατά περίπτωση. 
Οι υπεύθυνοι Δημοτικοί φορείς υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών διαχείρισης, υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τον ακριβή αριθμό των αδέσποτων ζώων που αντιμετωπίζουν στα πλαίσια του προγράμματος, τους διενεργούμενους εμβολιασμούς, τις διαγνωστικές εξετάσεις ή την αποπαρασιτική θεραπεία, τις πραγματοποιούμενες κτηνιατρικές θεραπείες και στειρώσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις των προαναφερόμενων Υπηρεσιών. 
Επιπρόσθετα διατηρούν: α. Βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων ζώων, στο οποίο περιγράφεται και η κατάσταση υγείας των ζώων. β. Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο περιγράφονται ανά ζώο, το είδος και το περιεχόμενο της παρεχόμενης νοσηλείας, το χρονικό διάστημα νοσηλείας. γ. Βιβλίο φαρμάκων που χρησιμοποιούνται, στο οποίο θα εγγράφονται το είδος των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται κατά στάδιο χειρισμού ή αντιμετώπισης, και η ποσότητά τους. δ. Βιβλίο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις κτηνιατρικές πράξεις στο οποίο εγγράφεται ο υπάρχων και κάθε προμηθευόμενος εξοπλισμός, ανά είδος και ποσότητα.
 Τα προαναφερόμενα βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
Οι Δήμοι ή Διαδημοτικοί Φορείς υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το έργο με ίδια κεφάλαια πέραν της ενίσχυσης που θα τύχουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα το διατηρήσουν σε λειτουργία τουλάχιστον για 10 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ. 

Αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων, στην οποία θα παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία του φορέα καθώς και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αρμόδιας Αρχής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). 
Άδεια ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων σκύλων. Καθορισμός της γεωγραφικής περιοχής που θα καλύπτουν οι φορείς για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της παρ. 1 παρ. β) του Άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις στα όρια της δικαιοδοσίας τους, ούτε δύνανται να δημιουργήσουν τις εγκαταστάσεις αυτές, υποβάλλουν σύμβαση που συνάπτουν με άλλο Δήμο ή Διαδημοτικό Φορέα ή Ζωοφιλικό Σωματείο και ιδιώτες κτηνιάτρους με την οποία αναλαμβάνουν την διενέργεια των ενεργειών διαχείρισης του προγράμματος, όπως προβλέπονται στο Νόμο 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014. Τίτλο ιδιοκτησίας του οικοπέδου που θα ανεγερθεί το καταφύγιο ή θα γίνουν οι βελτιώσεις ή μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας 15 ετών, εάν πρόκειται για ακίνητα τρίτων, ή παραχωρητήριο του ιδιοκτήτη προς τον φορέα για χρήση του οικοπέδου τουλάχιστον 15ετή για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. 
Οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη ίδρυση ή την βελτίωση ή/και τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή και τη βελτίωση επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης. 
Στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται αναλυτική έκθεση και χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και των εργασιών που θα γίνουν καθώς και των δαπανών που θα απαιτηθούν για όλες τις προαναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο, εγκαταστάσεις υπογραφόμενα από μηχανικό. Για την ενίσχυση των ενεργειών διαχείρισης του προγράμματος (περισυλλογή, φιλοξενία, κτηνιατρική εξέταση, θεραπευτική αγωγή, σήμανση, καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό κ.λπ.).
 Αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων, στην οποία θα παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία του φορέα καθώς και του υπεύθυνου εκπροσώπου του φορέα με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι αρμόδιες Αρχές των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (τηλέφωνο, fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). 
Σύμβαση έργου μεταξύ των συνεργαζόμενων Δήμων ή άλλων φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος με αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δαπανών που πραγματοποιούν για την υλοποίηση των επιμέρους στόχων του προγράμματος, δηλαδή ο αριθμός Δήμων που συνεργάζονται ή συμβάλλονται, η επωνυμία άλλων φορέων και τις ενέργειες που αυτοί αναλαμβάνουν, αριθμός των αδέσποτων κατ' εκτίμηση στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων στα πλαίσια του προγράμματος, κόστος των ενεργειών ανά θηλυκό ή/και αρσενικό ζώο και ανά στάδιο αντιμετώπισης, προορισμός των στειρωμένων ζώων, υπεύθυνοι φορείς ή φυσικά πρόσωπα φροντίδας των επανατοποθετούμενων ζώων καθώς και τα ονόματα των ατόμων που θα συγκροτήσουν την πενταμελή επιτροπή και την ειδική επιστημονική επιτροπή, της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012. 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος, υπογραφόμενα από τον δικαιούχο και το συμβαλλόμενο ζωοφιλικό σωματείο ή τον συμβαλλόμενο φορέα των κτηνιάτρων ή άλλο φορέα στον οποίο ανατίθενται μέρος των χειρισμών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 4039/2012. Μετά την πραγματοποίηση των προαναφερομένων δραστηριοτήτων των παραγράφων Α. και Β. του παρόντος άρθρου, θα υποβάλλεται απολογιστική έκθεση των συντελεσθεισών εργασιών, με το είδος των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν.
 Επιπρόσθετα στην απολογιστική έκθεση αυτή θα συμπεριλαμβάνεται δήλωση της πενταμελούς Επιτροπής της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014, για τα εξής στοιχεία: αα) τήρηση των ατομικών καρτελών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που αντιμετωπίστηκαν. 
Οι ατομικές καρτέλες των ζώων περιλαμβάνουν: - τη φωτογραφία του αδέσποτου ζώου, - το φύλο, - τη φυλή, - μέγεθος (π.χ. μικρόσωμο, μεσαίο μέγεθος, μεγαλόσωμο), - αριθμό σήμανσης, - ημερομηνία περισυλλογής, - τοποθεσία περισυλλογής , - ημερομηνία και είδος εμβολιασμών, - ημερομηνία στείρωσης, - όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση, - προορισμός του ζώου (ευθανασία, υιοθεσία, επανένταξη), - η ημερομηνία ευθανασίας του ζώου, - η ημερομηνία επανένταξης του ζώου, ο τόπος επανένταξης αυτού, - τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου αβ) τήρηση μητρώου καταγραφής τους, αγ) τεκμηρίωση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί και των εν γένει παρεχομένων υπηρεσιών από τους συμβαλλόμενους φορείς, κατά περίπτωση. 
β. Η Επιτροπή αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης των επιμέρους στόχων του προγράμματος να διενεργεί επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δηλωθέντων και την καλή εκτέλεση του έργου. Οι ατομικές καρτέλες των αδέσποτων ζώων και η τεκμηρίωση των επιμέρους χειρισμών του προγράμματος τίθενται στη διάθεση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή των μεικτών κλιμακίων ελέγχου 
Στην προαναφερόμενη απολογιστική έκθεση συμπεριλαμβάνονται τα ευρήματα από τον έλεγχο των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων φαρμάκων(που αιτούνται την χρηματοδότησή τους), που συμπίπτουν με τις αγορασθείσες ποσότητες σε ετήσια βάση. 
Επίσης στην περίπτωση αγορασθέντος νέου εξοπλισμού κτηνιατρικών πράξεων(που αιτούνται την χρηματοδότησή του), η αγορά αυτή αιτιολογείται και υποβάλλεται πρακτικό καταστροφής του τυχόν αχρηστευθέντος. 
Η τελική έγκριση χρηματοδότησης προσδιορίζεται με υπουργική απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής - Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (Κ.Α.Φ.Ε.) κατόπιν εισηγητικής έκθεσης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Διαδικασία Ένταξης Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων συγκροτείται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την ίδρυση ή τη βελτίωση καταφυγίων αδέσποτων ζώων που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, κτηνίατρο υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και δύο μέλη ένα μηχανικό και ένα οικονομικό υπάλληλο των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τους αναπληρωτές τους.
 Η ως άνω επιτροπή ελέγχει και την πορεία εκτέλεσης του έργου όταν αυτό τύχει ενίσχυσης καθώς και αξιολογεί τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πληρωμής του άρθρου 6 της παρούσας. Στην περίπτωση αξιολόγησης των συμβάσεων για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συγκροτείται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο κτηνίατρο υπάλληλο της Δ/ νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και δύο μέλη ένα κτηνίατρο και ένα οικονομικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τους αναπληρωτές τους.
 Η ως άνω επιτροπή ελέγχει και την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων καθώς και αξιολογεί τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πληρωμής του άρθρου 6 της παρούσας. γ) 
Οι προαναφερόμενες επιτροπές συγκροτούνται στις αρχές κάθε οικονομικού έτους, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη και η θητεία τους έχει διάρκεια ένα έτος. δ) Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αποστέλλουν στη Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εισηγητική έκθεση, στην οποία θα αναφέρεται η ένταξη ή μη των επιμέρους δραστηριοτήτων στα προγράμματα χρηματοδότησης (ίδρυση ή βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων, υλοποίησης των στόχων του προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων, κ.λπ.), η περιγραφή των ενεργειών που αναλαμβάνονται ανά πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, το συνολικό ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί, η δυναμικότητα του καταφυγίου, ο κατά προσέγγιση αριθμός των αδέσποτων που υπάρχουν στον κάθε Δήμο, ο αριθμός των συνεργαζόμενων Δήμων, οι παρατηρήσεις των σχετικών Επιτροπών αξιολόγησης των αιτημάτων όσον αφορά το περιεχόμενο των αιτημάτων μαζί με αντίγραφο της Αίτησης του φορέα κατά περίπτωση προγράμματος. 
Ειδικότερα η δυναμικότητα του υπό χρηματοδότηση καταφυγίου που ιδρύει και λειτουργεί Δήμος, Διαδημοτικό Κέντρο, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80 θέσεις. 
ε) Ενισχύεται έως το 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, που έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί από το Δήμο ή τους Συνδέσμους Δήμων για την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, και προκύπτει από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Το κόστος της διατροφής των φιλοξενούμενων ζώων, ενισχύεται έως το 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί από τον Δήμο ή τον Σύνδεσμο Δήμων, για το σκοπό αυτό. στ)
 Η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης για ενίσχυση ενός φορέα, το ύψος του επιλέξιμου κόστους και της οικονομικής ενίσχυσης που θα εγκριθεί για κάθε αίτηση θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περ.
 Γ του άρθρου 4 της παρούσας, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Η εισήγηση πραγματοποιείται αφού η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. συνεκτιμήσει διάφορους παράγοντες όπως η ιδιαιτερότητα της περιοχής που καλύπτει, η δυναμικότητα των καταφυγίων και ο αριθμός των εξυπηρετούμενων Δήμων, ο αριθμός των αδέσποτων σκύλων και τα προβλήματα που δημιουργούν, ο αριθμός των αιτήσεων ανά νομό, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων, η τυχόν προϋπάρχουσα υποδομή ή δραστηριοποίηση και εμπειρία του συμβαλλόμενου φορέα στην αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων, κ.λπ. ζ) Η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε. ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που προτίθεται να του εγκρίνει. 
Ο φορέας αποστέλλει δήλωση αποδοχής ή μη της ένταξής του με την προτεινόμενη οικονομική ενίσχυση μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης.

www.dikaiologitika.gr