Πότε προχωρά σε κατασχέσεις η Εφορία


Οι κατασχέσεις από την εφορία έχουν μπει στην καθημερινότητά των πολιτών. Υπάρχει όμως “γραμμή άμυνας” ή οι φορολογούμενοι είναι παντελώς ανοχύρωτοι; Την απάντηση δίνει η ίδια η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για μερικές από τις οδηγίες που έχει αποστείλει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προς τις εφορίες και τα τελωνεία για τις φορολογικές οφειλές και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων.
Ποσά που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ από μισθό ή σύνταξη μπορούν εν μέρει ή στο σύνολό τους να κατασχεθούν από την εφορία για οφειλές προς το δημόσιο. Την ίδια ώρα η εφορία προχωρά σε αίτημα ποινικής δίωξης προς την δικαιοσύνη εναντίον φορολογούμενων οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία άνω των 100.000 ευρώ και δεν τα εξοφλούν για περισσότερους από τρεις μήνες. Οι φορολογούμενοι έχουν, έχουν από την άλλη, δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την εφορία ενώ υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα για υπαγωγή των οφειλών στο νόμο Κατσέλη.
Ειδικότερα, η εγκύκλιο οδηγιών προβλέπει:
-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Αναστέλλεται η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (επιβολή κατάσχεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη, κατάσχεση στα χέρια τρίτου, έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων) σε περίπτωση υπαγωγής των οφειλών σε πρόγραμμα νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλής και τήρησης των όρων αυτών, καθώς και σε περίπτωση εκ του νόμου αναστολής ή κατόπιν απόφασης Δικαστηρίου (με προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση).
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΩΝ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Η ΕΝΕΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Αιτήματα άρσης ή περιορισμού κατάσχεσης με πρόταση καταβολής συγκεκριμένου ποσού ή δέσμευσης άλλου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή για άλλο λόγο, εξετάζονται μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, που ανήκει η αρμοδιότητα επιδίωξης είσπραξης της οφειλής, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση του αιτήματος άρσης της επιβληθείσας κατάσχεσης, στην περίπτωση που η οφειλή για την οποία αυτή επιβλήθηκε ανέρχεται στο ποσόν των 50.000 ευρώ και οφείλεται μέρος ή το σύνολο αυτής. Στην περίπτωση που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η αίτηση διαβιβάζεται με τον σχετικό φάκελο στην Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου και την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. για την έγκριση ή μη του σχετικού αιτήματος. Στην ίδια ως άνω Διεύθυνση διαβιβάζεται η αίτηση του οφειλέτη περί εξάλειψης υποθήκης ή για τον περιορισμό αυτής ή αίτημα για την εγγραφή υποθήκης σε άλλο ακίνητο του οφειλέτη, μαζί με τον σχετικό φάκελο που υπέβαλε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, στην περίπτωση που οφείλεται το σύνολο ή μέρος της οφειλής για την οποία ενεγράφη η υποθήκη επί ακινήτου, προκειμένου η ανωτέρω Διεύθυνση να αξιολογήσει τα στοιχεία του φακέλου και να εισηγηθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για την έγκριση ή μη του σχετικού αιτήματος. Η αίτηση συνοδεύεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως: πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδίκησης των υπό αποδέσμευση και των προτεινόμενων προς δέσμευση ακινήτων, τους προτεινόμενους όρους αποδέσμευσης των ακινήτων, αντικειμενική και εμπορική αξία των υπό αποδέσμευση και προσφερομένων προς δέσμευση ακινήτων, τίτλους κτήσης των προσφερόμενων ακινήτων, βεβαίωση ότι δεν είναι δασική έκταση, εφόσον πρόκειται περί αγροτεμαχίου ή ότι δεν είναι κατεδαφιστέο, εφόσον πρόκειται περί αυθαιρέτου κτίσματος, αναλυτικός πίνακας χρεών, πληροφορίες για την φορολογική συμπεριφορά του αιτούντος, άλλα ληφθέντα αναγκαστικά και λοιπά μέτρα για την είσπραξη της οφειλής, γνώμη του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., κ.λπ. Ε.
-ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;
Επί κατασχέσεων απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ορίζεται στο άρθρο 31 του ν.δ.356/1974 (Α’ 90), ως ισχύει μετά από την αντικατάστασή του με την περίπτωση 8α της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), ότι δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσόν αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) Ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσόν αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ. Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσδιορίζεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό στα χίλια διακόσια πενήντα (1.250) Ευρώ, μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης (σχετ. ΠΟΛ.1222/6.10.2015 και ΠΟΛ.1182/25.7.2014). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν θεσπίζεται αυτοδίκαιη προστασία μισθού, σύνταξης ή περιοδικά καταβαλλόμενου ασφαλιστικού βοηθήματος που κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα, αλλά προστατεύονται, ως ακατάσχετες, μόνο οι καταθέσεις του ενός και μοναδικού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα δηλωθέντος ως ακατάσχετου λογαριασμού και μέχρι του ύψους των 1250 Ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως προέλευσης αυτών. -ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ Η ΠΟΣΟΣΤΟ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ; Ναι, υπό προϋποθέσεις. Παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα επιδίωξης είσπραξης της οφειλής, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη, να περιορίσει με αιτιολογημένη απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥΗ-ΠΧ3) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ; Ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, εφ όσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000), προερχομένων από κάθε αιτία στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών. ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΕΞΗΣ: α) για πτωχευτικά χρέη, δηλαδή χρέη που γεννήθηκαν ή ανάγονται πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., μέσω της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α’ 43), αν το συνολικό βασικό χρέος δεν υπερβαίνει το ποσό των 600.000 Ευρώ ή μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), αν το συνολικό βασικό χρέος υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, β) για όλα τα χρέη (πτωχευτικά και μεταπτωχευτικά), σύμφωνα με τις γενικής ισχύος νομοθετικές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ν. 3869/2010 (“ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”)
Μπορούν να αιτηθούν να παραλάβουν από την αρμόδια εφορία αναλυτική κατάσταση των βεβαιωμένων οφειλών τους στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 2 του ν.3869/2010 (Α’ 130), στην οποία αναγράφεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες ευθύνονται, είτε είναι ατομικές είτε από συνυπευθυνότητα. Στην κατάσταση οφειλών συμπεριλαμβάνονται και τυχόν οφειλές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010. Η λήψη της εν λόγω κατάστασης δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, από την “προσωποποιημένη πληροφόρηση” του taxisnet, στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr . Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που στο σχέδιο ρύθμισης της αίτησης του ν.3869/2010 συμπεριληφθούν οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που βρίσκεται σε ισχύ, από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο επέρχεται αυτοδικαίως η απώλεια της ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.
-ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (Η ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ), ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΑ 99 ΕΠ. ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:
α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., μέσω της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2386/1996, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, εφόσον οι προς ρύθμιση οφειλές γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας ή β) σύμφωνα με τις γενικής ισχύος νομοθετικές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.
paseges.gr