Πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων για νέους Τρικαλινούς αγρότες«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»


«Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016»
Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:
Αναρτήθηκε σήμερα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.agrotikianaptixi.gr) η υπ΄αριθμ. 8837/14-10-2016 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και η υπ΄αριθμ. 8585/10-10-2016(ΦΕΚ 3322/Β΄/17-10-2016) Απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής.
Στα πλαίσια του Υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, παρέχεται σε νέους γεωργούς οικονομική ενίσχυση 17.000 ΕΥΡΩ έως και 22.000 ΕΥΡΩ για την πρώτη εγκατάστασή τους, ανάλογα με την τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης.
Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας.
1. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 7-12-2016 περίοδος.
2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο εν λόγω υπομέτρο έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
α) Φυσικά πρόσωπα
Δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος κατά την υποβολή της αίτησης.
β) Νομικά πρόσωπα
Δικαιούχοι είναι αυτοί που έχουν ως αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπό τους νέο γεωργό και έχουν ως δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή.
Ο νέος γεωργός, αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει οπωσδήποτε:
1. Να έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά στη γεωργία, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο υπομέτρο.
2. Το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (δήλωση ΟΣΔΕ) για το 2016.
3. Να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως «επαγγελματίας αγρότης» νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, ή ως κάτοχος για τα νομικά πρόσωπα.
4. Να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του.
5. Η γεωργική του εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000 ΕΥΡΩ και μέγιστο 100.000 ΕΥΡΩ και να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας.
6. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
7. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
1. Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος.
2. Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο εν λόγω υπομέτρο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431351651 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ Αντιόπη Μοσχόβη και Παναγιώτης Μπάκας).