Με 29 ευρώ το πρόβατο η συνδεδεμένη κτηνοτρόφων χωρίς έκταση.


Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη βγει ανακοίνωση από το υπουργείο, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω ενίσχυση στους κτηνοτρόφους κατόχους ειδικών δικαιωμάτων που δεν δηλώνουν εκτάσεις το 2015 θα ανέρχεται περί τα 190 ευρώ ανά ΜΜΖ για τα βοοειδή και περί τα 29 ευρώ ανά κεφαλή ή 190 ευρώ ανά ΜΜΖ για τα αιγοπρόβατα.
Οι ενισχύσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και αφορούν περίπου 160.000 ζωικές μονάδες. Εκτιμάται ότι οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση ύψους:
• Βοοειδή: 190 ευρώ ανά ΜΜΖ
• Αιγοπρόβατα: 29 ευρώ ανά κεφαλή ή 190 ευρώ ανά ΜΜΖ
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις λήψης της ενίσχυσης, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να:
1. διαθέτουν στις 31/12/2014 ειδικά δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009,
2. μη δηλώνουν επιλέξιμα εκτάρια για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης,
3. εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή τους βοοειδή ή/και αιγοπρόβατα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 3 Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.),
Επιλέξιμα για πληρωμή ζώα είναι τα ζώα για τα οποία εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων».
 Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με τη Συνδεδεμένη για κτηνοτρόφους με ειδικά δικαιώματα.pdf