Μεγάλη ευκαιρία η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων προς το Δήμο Φαρκαδόνας & τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ


Ανάσα  για οφειλέτες του Δήμου και της ΔΕΥΑΦ αποτελεί η ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς αρκετοί συνδημότες  χρωστούν χιλιάδες ευρώ στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΦ.
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. Θανάσης Μεριβάκης μιλώντας στο  «ΚΡΗΝΗLIVE«  χαρακτήρισε τις 100 δόσεις  «χρυσή» ευκαιρία σε όσους έχουν οφειλές προς το Δήμο αλλά και τη ΔΕΥΑΦ προκειμένου να τις αποπληρώσουν και μάλιστα να διαγράψουν έως και 100% τις προσαυξήσεις.
Σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4321, ΦΕΚ Α’ 32/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» πραγματοποιείται ρύθμιση για τις οφειλές προς τους ΟΤΑ.
Ειδικότερα στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.05.2015 προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού συμπεριλαμβανομένων και των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς σε γη των προς ένταξη ιδιοκτησιών σύμφωνα με το Ν.1337/83 και δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 €.
Για τις οφειλές αυτές η αίτηση υποβάλλεται στις ταμειακές υπηρεσίες του δήμου Φαρκαδόνας και της ΔΕΥΑΦ. Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα έχει στη διάθεσή του 3 ημέρες για να πληρώσει την πρώτη δόση. Κάθε δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Για την καταβολή των δόσεων αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 26 Μαΐου 2015.
Αναλυτικότερα, στην παρ.1 του άρθρου 1 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου ορίζεται ότι οι οφειλές δύνανται να ρυθμίζονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%)
γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
τ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
http://krinitrikalon.gr/