ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ

Στην πρόσληψη ενός οικονομολόγου και ενός δικηγόρου προχωρά ο δήμαρχος Φαρκαδόνας. Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις.
Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr  οΘανάσης Μεριβάκης θα προχωρήσει στηνπρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα νομικά και ενός (1) ειδικού συμβούλου σε θέματα οικονομικά και διαχειριστικά.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα έγγραφα, σημειώνεται όμως ότι την τελική επιλογή θα κάνει «κατ’ εκτίμηση» ο ίδιος ο δήμαρχος. Αναλυτικά οι προκηρύξεις:
"Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07.
2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Φαρκαδόνας.
3. Την με αριθμ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα ‘’Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας’’
4. Τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών ή ειδικών επιστημόνων σε αριθμό ίσο με τις θέσεις των αντιδημάρχων.
5. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα νομικά και ενός (1) ειδικού συμβούλου σε θέματα οικονομικά και διαχειριστικά.
ΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερομένους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σχετικά με την πλήρωση:
Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε νομικά θέματα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α)Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17).
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β)Να έχουν Πτυχίο Νομικής Σχολής (Τμήμα Νομικό) της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ)Να είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, και να έχει εμπειρία σε ζητήματα νομικής φύσεως για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του Δήμου.
Δ)Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Ε)Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
 Μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου σε θέματα οικονομικά και διαχειριστικά.
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 Α)Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β)Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου  «Οικονομικών Επιστημών» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ)  Εμπειρία σε θέματα οικονομικών. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου   τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της    εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Δ)Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
Η πλήρωση της κάθε θέσης θα γίνει με απόφαση του δημάρχου ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που είναι κατά την κρίση του κατάλληλα.
Ο/Η Ειδικός/ή Ειδικός Συνεργάτης και ο/η Ειδικός Σύμβουλος που θα καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντά τους και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων για την εκάστοτε κατηγορία Ειδικού Συμβούλου και Ειδικού Συνεργάτη κατά τα ανωτέρω καλούνται να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι την 24-10-2014, στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας (αρμόδιοι κα Μαρία Τεντολούρη και κα Πέρκα Βασιλική, τηλ. 2433350033) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες".
http://www.trikalavoice.gr/Δημοσίευση: Βασίλης Αλεξίου Στις