Προκήρυξη 645 θέσεων στα ΕΛΤΑ


Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένει το «πράσινο φως» της υπουργικής έγκρισης η διοίκηση των ΕΛΤΑ, για την προκήρυξη 645 θέσεων εποχικών υπαλλήλων (διανομέων, οδηγών, διαμετακομιστών και εσωτερικής εκμετάλλευσης) με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα ακολουθήσει η σταδιακή έκδοση των προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ergasia.gr, το αίτημα των ΕΛΤΑ για την πλήρωση 645 θέσεων εποχικών υπαλλήλων εκκρεμεί εδώ και αρκετό διάστημα, αναμένεται ωστόσο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου να έχουν λάβει την έγκριση από τα συναρμόδια υπουργεία Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, ώστε οι προκηρύξεις να σταλούν στο ΑΣΕΠ προς έκδοση.
Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν σταδιακά, ωστόσο μέχρι τις γιορτές αναμένεται να έχει επιλεγεί το νέο προσωπικό που θα εργαστεί στον φορέα με εποχικές συμβάσεις τεσσάρων και οκτώ μηνών, με πλήρη και μερική απασχόληση.
Η έναρξη των προσλήψεων καθίσταται όλο και πιο επιτακτική υπόθεση, καθώς σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη των ΕΛΤΑ, η πλειοψηφία της προηγούμενης "φουρνιάς" συμβάσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, με ελάχιστους συμβασιούχους να παραμένουν ενεργοί. Η ενίσχυση του δυναμικού του οργανισμού με τους 645 εποχικούς κρίνεται απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του ταχυδρομείου.
Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν, είναι οι ακόλουθες:
ΔΕ Διανομέων
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
ΔΕ Οδηγών
ΥΕ Διαμετακομιστών
Προσόντα
Αναλυτικά για κάθε ειδικότητα θα ζητηθούν τα κάτωθι προσόντα:
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ: Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανομέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι το πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην μοτοποδηλάτου).
ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εσωτερικής εκμετάλλευσης οφείλουν να διαθέτουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β' κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α' κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις οδηγών οφείλουν να διαθέτουν α) δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ.
ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ: Για τις θέσεις των διαμετακομιστών ζητείται απολυτήριο Γυμνασίου ή παλαιού Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως και το 1980.