41 προσλήψεις για τους παιδικούς του δήμου


Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων.
 Πρόκειται για τις ειδικότητες:
 6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
14 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
7 ΔΕ Μαγείρων
14 ΥΕ Καθαριότητας
Απαραίτητα δικαιολογητικά
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου πρόσφατης έκδοσης ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ως Γονέας μονογονεϊκής Οικογένειας η Τέκνο μονογονεϊκής Οικογένειας.
 6. Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (μόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται).
 8. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος και στην οικεία ανακοίνωση Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων
Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351180 από25/8/2014 έως και 27/8/2014 από 8:00 πμ έως 15:00 μμ.