Διαγωνισμός προμήθειας κρέατος στη ΣΜΥΥπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 και
ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, δημόσιος διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, 
Mε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά μέσο όρο για τα είδη της εκάστοτε κατηγορίας προϊόντων του παρακάτω πίνακα, με σκοπό την ανάδειξη μειοδοτών ή μειοδότη για την προμήθεια των ειδών του παρακάτω πίνακα, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Νομών Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας σε νωπό και κατεψυγμένο κρέας.
Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική διακήρυξη και τεχνικές προδιαγραφές, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τμήμα Προμηθειών, Τηλέφωνο: 243123950(εσωτ 124)-FAX: 2431074233.