ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΤΕΘΗ Ο Θ. ΖΙΩΓΚΟΣ…Νέα Δεδομένα Στον Δήμο Φαρκαδόνας.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 5 Απριλίου 2012
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 958/60984
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
******
Ταχ. Δ/νση : Κολοκoτρώνη 30
Ταχ. Κωδ. : 42100
Τηλέφωνο : 24310-76126-76081
Πληρ. : Αν. Σταμάτης
FAX : 24310-76081
e-mail : andreas. stamatis@apdthest.gov.gr
tdotrik@apdthest.gov.gr
ΘΕΜΑ: Θέση σε αργία του κ. Αθανασίου Δημ. Ζιώγκου, Δημοτικού Συμβούλου του
Δήμου Φαρκαδόνας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 β.α. του άρθρου
236 του Ν. 3852/2010.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρων 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»σύμφωνα με τις οποίες «ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοικήσεως ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ».
2. Τις διατάξεις των παρ.1β.& 2 β.α. του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις
οποίες «1.Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και
περιφερειακοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι
εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους:α….β... γ.
Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε
κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία,
ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη,
καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών,
παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία,
καθώς και για παράβαση καθήκοντος. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του Ελεγκτή Νομιμότητας. 2.α… β.α. Εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Ποινικού
Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή
για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε
κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται
αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας».
4. Το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο Αθανάσιος Ζιώγκος του Δημητρίου ασκεί
τα καθήκοντα του τακτικού δημοτικού συμβούλου στο Δήμο Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων
ύστερα από τη σχετική εκλογή του κατά τις Δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010
σύμφωνα με την 35/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων και του
από 26-12-2010 πρακτικού ορκωμοσίας του.
ΑΔΑ: Β4ΩΛΟΡ10-Ν4Γ
5. Την από 7-02-2012 αίτηση του Δημάρχου Φαρκαδόνας κ. Οικονόμου Κων/νου για
εφαρμογή του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2031/2011
καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
6. Το αριθμ. 2244/23505/13-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αίτηση του κ.
Οικονόμου Κων/νου και τα συνημμένα αυτής.
7. Το αριθμ. 518/33774/22-02-2012 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε από το Τριμελές
Εφετείο Λάρισας η αριθμ. 2031/2011 απόφασή του.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 1280/28-3-2012 έγγραφο του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας με το
οποίο μας διαβιβάστηκε ακριβές απόσπασμα υπηρεσιακό της αριθμ. 2031/2011
απόφασης του.
9. Το γεγονός ότι με την αριθμ. 2031/2011 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας ο
Αθανάσιος Ζιώγκος του Δημητρίου κηρύχθηκε ένοχος για τις λοιπές πράξεις του κατ’
εξακολούθηση εγκλήματος της ψευδούς βεβαίωσης που τελέστηκαν στην Οιχαλία
Τρικάλων από το τέλος του 2005 μέχρι το τέλος του 2006 και καταδικάστηκε σε ποινή
φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μηνών για την παραπάνω πράξη με αναστολή εκτέλεσης της
ποινής φυλάκισης επί τριετία.
Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Θέτουμε σε αργία τον κ. Αθανάσιο Δημ. Ζιώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου
Φαρκαδόνας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης επί της κατηγορίας που
τον βαρύνει (της ψευδούς βεβαίωσης), οπότε αίρεται αυτοδικαίως το μέτρο της αργίας και
θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθέν, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας.
Με την απόφαση αυτή αναστέλλεται και οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή άσκηση καθηκόντων
που αποκτήθηκε ή ανατέθηκαν αντίστοιχα εξαιτίας της ιδιότητάς του ως Δημοτικού Συμβούλου,
που απέκτησε με την παραπάνω ορκωμοσία του.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Δήμο Φαρκαδόνας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Με απόδειξη)
2. Ζιώγκο Αθανάσιο
Φλεγίου 20
Τρίκαλα -42100 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
(Με απόδειξη)
3.Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης &
Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27- 101 83
Αθήνα
( Με απόδειξη)
4. Μέλη ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(με e-mail)