«Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) και διορισμός υπαλλήλων για τη διενέργειά της»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φαρκαδόνα 25/01/2012
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2065
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012
Θέμα: «Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) και διορισμός
υπαλλήλων για τη διενέργειά της».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 130 έως 136 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α 143)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
3. Την ανάγκη διερεύνησης ύπαρξης ή μη εργατικού ατυχήματος σε ότι
αφορά στο θάνατο του πρώην υπαλλήλου του Δήμου Φαρκαδόνας
Κων/νου Καλύβα του Χρήστου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη συλλογή στοιχείων
και εάν συντρέχουν λόγοι εργατικού ατυχήματος σε ότι αφορά στο θάνατο του
πρώην υπαλλήλου του Δήμου Φαρκαδόνας Κων/νου Καλύβα του Χρήστου.
Την ΕΔΕ θα διενεργήσουν οι: Αθηνά Πατσιάνη του Χρήστου τακτική
υπάλληλος του Δήμου Φαρκαδόνας, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’
προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών και Κων/νος Κολιός τακτικός
υπάλληλος του Δήμου Φαρκαδόνας, του κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
Έργων Υποδομής με βαθμό Β΄.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Βασιλική Πέρκα του Δημητρίου τακτική
υπάλληλος του Δήμου Φαρκαδόνας, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄.
Η σχετική Έκθεση με το πόρισμα της ΕΔΕ, θα πρέπει να έχει παραδοθεί στον
πειθαρχικό προϊστάμενο του προσωπικού το αργότερο εντός ενός (1) μηνός
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αυτής.
Ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Κοινοποίηση: Αρμόδιους Υπαλλήλους