Τέλος στο πάρτι των επιδοτήσεων προς γεωργούς του... καναπέ!

Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα που εμπεριέχει ο προσδιορισμός ενός κατάλληλου ορισμού για τον "ενεργό αγρότη",
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε επεξηγήσεις, κατόπιν διευκρινιστικών ερωτημάτων που της έθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τις στις προτάσεις της για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική ("ΚΑΠ").
Συγκεκριμένα η Κομισιόν αναφέρει ότι με τον ορισμό που έδωσε στοχεύει στον αποκλεισμό από τις άμεσες ενισχύσεις όχι μόνο των επιχειρηματικών οντοτήτων (αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, μεσιτικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης γηπέδων), αλλά και των "γεωργών του καναπέ". Γι' αυτό και οι προτάσεις της περιλαμβάνουν και μία νέα προϋπόθεση, στην οποία κατά το Σ. Δανέλλη δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή από τους επικριτές των προτάσεων.
Πρόκειται για την υποχρέωση της άσκησης "γεωργικής δραστηριότητας", όπου αυτή ορίζεται πλέον ως "η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων σε κατάσταση που τις καθιστά κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των παραδοσιακών γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων ή, αν οι γεωργικές εκτάσεις διατηρούνται εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, η άσκηση της ελάχιστης απαιτούμενης δραστηριότητας στις εν λόγω εκτάσεις". Η δυνατότητα καθορισμού των ελάχιστων δραστηριοτήτων θα παρέχεται στα κράτη μέλη με οδηγίες που θα δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Η Κομισιόν επίσης διευκρινίζει ότι η εξαίρεση από την άλλη προϋπόθεση για επιλεξιμότητα -το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων να είναι μεγαλύτερο από το 5% των συνολικών εισοδημάτων από μη γεωργικές δραστηριότητες- των γεωργών που εισέπραξαν λιγότερα από 5.000 ευρώ το προηγούμενο έτος γίνεται για να μην αποκλεισθούν από τις ενισχύσεις οι μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης...
http://www.hbnews.gr