Η πορεία του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού

Σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μέλους της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Σπύρου Δανέλλη, για τη διάθεση πόρων από το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την εξής απάντηση:

Με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου, της 30 Ιουνίου1992, για την κοινή οργάνωση της αγοράς του ακατέργαστου καπνού συγκροτήθηκε κοινοτικό ταμείο για την έρευνα και την ενημέρωση σχετικά με τον καπνό. Οι πιστώσεις για το ταμείο διατέθηκαν για πρώτη φορά το 1994.
Το 2009 ήταν το τελευταίο έτος καταβολής άμεσων ενισχύσεων στους καπνοπαραγωγούς και το 2010 είναι το τελευταίο έτος που διατέθηκαν για το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού. Η χρήση των πιστώσεων αυτών (σε ευρώ) συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Έτος

Διαθέσιμες πιστώσεις (ερώτηση 1)

Αναλήψεις υποχρεώσεων (ερώτηση 2)

Αχρησιμοποίητες πιστώσεις (ερώτηση 3)

Ποσοστό που χρησιμοποιήθηκε

1994

100.000

181,74

99.818,26

0,18%

1995

1.000.000

6.000,00

994.000,00

0,60%

1996

4.000.000

3.936.115,00

63.885,00

98,40%

1997

5.600.000

3.150.786,00

2.449.214,00

56,26%

1998

8.000.000

4.128.000,00

3.872.000,00

51,60%

1999

6.000.000

3.031.000,00

2.969.000,00

50,52%

2000

3.000.000

1.728.591,28

1.271.408,72

57,62%

2001

7.500.000

7.492.233,88

7.766,12

99,90%

2002

9.000.000

8.713.173,50

286.826,50

96,81%

2003

10.000.000

8.175.807,39

1.824.192,61

81,76%

2004

14.400.000

14.289.626,32

110.373,68

99,23%

2005

14.400.000

14.271.438,84

128.561,16

99,11%

2006

14.600.000

14.600.000,00

0,00

100,00%

2007

13.500.000

13.499.876,78

123,22

100,00%

2008

16.840.000

16.840.000,00

0,00

100,00%

2009

16.000.000

16.000.000,00

0,00

100,00%

2010

16.900.000

16.900.000,00

0,00

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ

160.840.000,00

146.762.830,73

14.077.169,27

91,25%

Οι πιστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν επιστράφηκαν στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών.

Ακολουθεί σε πλήρη έκταση η ερώτηση του ευρωβουλευτή:

Με στόχο την υποστήριξη της αντικαπνιστικής εκστρατείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε δράσεις εκπαίδευσης και διαφοροποίησης των καπνοπαραγωγών. Το Κοινοτικό Ταμείο Καπνού δημιουργήθηκε το 1992 με τον αντίστοιχο Κανονισμό που αφορούσε την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού και χρηματοδότησε δράσεις με κατεύθυνση:

  • τη βελτίωση της γνώσης για τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού και τα κατάλληλα προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα.
  • τη στροφή της ευρωπαϊκής παραγωγής προς άλλες καλλιέργειες και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Με το τέλος του 2011 τα μέτρα από το κοινοτικό Ταμείο Καπνού φαίνεται να τελειώνουν.

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:

1. Πόσοι πόροι συγκεντρώθηκαν στο Ταμείο Καπνού από το 1992 έως το 2011;
2. Πόσοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ταμείου Καπνού μεταξύ 1992 και 2011;
3. Πόσοι πόροι έμειναν αχρησιμοποίητοι στα πλαίσια του Ταμείου Καπνού μεταξύ 1992 και 2011;
4. Τι έγινε με τους αχρησιμοποίητους πόρους;.....

http://www.agrotypos.gr