Πρώτα η αποπληρωμή του προστίμου και ύστερα η νομιμοποίηση του αυθαιρέτου


Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυθαίρετο μπορεί να γίνει αφού έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων σε διευκρινιστική εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα Δευτέρα το ΙΚΑ σε όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματά του. Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, τα έγγραφα τα οποία προσκομίζονται από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος ως δικαιολογητικά για τον έλεγχο των καταβλητέων εισφορών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο ν. 4014 /2011 για τα αυθαίρετα, δεν εμπλέκονται οι Πολεοδομίες στη διαδικασία νομιμοποίησης αλλά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος που έχει αναπτύξει. Σχετικά με τα ημιτελή αυθαίρετα τα οποία εντάσσονται στη ρύθμιση θα αναζητούνται εισφορές από το ΙΚΑ για όσες εργασίες έγιναν μετά την 28η Ιουλίου 2011. Επισημαίνεται ότι, μπορούν να νομιμοποιηθούν ακόμη και αν είχαν έως τις 28/7/2011 ολοκληρώσει μόνο τον φέροντα οργανισμό. Συνολικά, από το σύνολο των προστίμων, ένα ποσοστό έως 15% θα αποδίδεται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και θα κατανέμεται σε αυτούς με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Πηγή: Tovima.gr